Zespół

prof. dr hab. Leszek Bosek – kierownik Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii WPiA UW, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, sędzia Sądu Najwyższego, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, prezes Prokuratorii Generalnej RP (2016-2018). W 2002 r. ukończył z wyróżnieniem studia na WPiA UW. W 2006 r. na WPiA UW uzyskał stopień doktora nauk prawnych (na podstawie pracy Bezprawie legislacyjne w prawie polskim: problemy odpowiedzialności odszkodowawczej, napisanej pod kierunkiem prof. M. Safjana), zaś w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (na podstawie rozprawy Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, 2012). W latach 2008-2015 adiunkt, od 2015 r. profesor w Katedrze Prawa Cywilnego na WPiA UW. W l. 2009-2015 pracował w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ. Odbył staże naukowe i prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Katolickim Uniwersytecie Leuven, Cardiff School of Law oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 2005 r. był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, a także współredaktorem sześciotomowej serii System Prawa Medycznego, ukazującej się od 2017 r. oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I-II (współredaktor prof. M. Safjan), 2016. Publikował m.in. w czasopismach „Forum Prawnicze”, „Europejski Przegląd Sądowy”, „Państwo i Prawo”, „Europarecht”, „European Journal of Health Law”, „Zeitschrift für Europarecht, „Internationales Privatrecht & Rechtsvergleichung”, „Przegląd Sądowy”, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, „Orzecznictwo Sądów Polskich” czy „Przegląd Sejmowy”.

prof. UW dr hab. Dobrochna Bach-Golecka – profesor w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UW. W latach 2016-2018 sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a w latach 2018–2020 prodziekan do spraw badań naukowych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawie europejskim.

prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal – doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, prawnik. Od 2017 Kierownik Zakładu Filozofii Polityki. W latach 2016–2020 była kierownikiem studiów doktoranckich, obecnie członek Senatu UW. W latach 1994-2013 pracowała w Instytucie Studiów Politycznych PAN, w latach 2002-2003 w Robert Schuman Centre w European University Institute we Florencji, Włochy. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawach człowieka, feminizmie oraz biopolityce. Założycielka i członek redakcji czasopisma „Civitas. Studia z Filozofii Polityki.”

prof. UW dr hab. Michał Królikowski – profesor w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego WPiA UW, adwokat. W latach 2006—2011 był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, w latach 2011—2014 był wiceministrem sprawiedliwości. Specjalizuje się w prawie karnym.

dr hab. Maria Boratyńska – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym.

dr hab. Beata Janiszewska – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, sędzia Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym.

dr Dorota Krekora-Zając – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego WPiA UW, partner w Kancelarii Zając i Wspólnicy sp.k. Adwokaci i Radcowie Prawni. Głównym tematem jej badań naukowych są prawne regulacje biobankowania, wpływ genetyki na prawa jednostki, a w szczególności dopuszczalność prowadzenia badań biomedycznych na ludzkich próbkach biologicznych i danych osobowych. W latach 2014-2021 wygłaszała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in. w Szanghaju, Kopenhadze, Wiedniu, Paryżu. Sztokholmie, Antwerpii i Londynie. Od 2017 roku jest ona kierownikiem projektu badawczego Sonata pt. Umowy o biobankowanie ludzkiej próbki biologicznej dla celów naukowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a także wykonawcą w grantach amerykańskich, europejskich i polskich dot. biobankowania i prawnych regulacji prowadzenia testów genetycznych oraz modyfikacji genetycznych na człowieku. Na stałe współpracuje z biobankami polskimi i europejskimi w ramach europejskiej infrastruktury badawczej BBMRI. ERIC w grupach dot. zasad przetwarzania danych osobowych dla celów naukowych, komisji bioetycznych oraz prawnych aspektów prowadzenia badań naukowych. W ramach realizacji projektu utworzenia Polskiej Sieci Biobanków w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) współtworzy m.in. kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez biobanki w Polsce oraz jest członkiem zespołu ELSI BBMRI.PL. Przygotowuje raporty dla BBMRI.pl oraz Komisji Europejskiej dot. prawnych aspektów prowadzenia badań na ludzkich próbkach biologicznych i ochrony danych osobowych.

dr Witold Borysiak – adiunkt w Katedrze Europejskie Tradycji Prawnej WPiA UW oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Laureat I nagrody w XLVIII Konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą rozprawę doktorską za pracę „Dziedziczenie – konstrukcja prawna i ochrona”. Odbył staże badawcze w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w ramach stypendium SCIEX na Uniwersytecie w Genewie, w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, w Instytucie Maxa-Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hamburgu oraz w Instytucie Europejskiego Prawa Deliktów w Wiedniu. Pracował w Departamencie Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz jako asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Były członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego i medycznego m.in. współautor Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Medycznego, komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw medycznych oraz Konstytucji, a także
pomysłodawca i redaktor Zbiorów Orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego.

dr Jacek Piecha  – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. Specjalizuje się w prawie administracyjnym.

dr Janusz Roszkiewicz – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW. W latach 2016-2018 był asystentem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 2018-2022 asystentem sędziego Sądu Najwyższego. Aktualnie pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jako główny specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, europejskim i medycznym.

dr Jan Lipski – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. W 2007 r. ukończył aplikację sądową. Przez kilkanaście lat doradzał w procesie tworzenia prawa jako członek zespołu ekspertów Wydziału Analiz Prawnych i Legislacyjnych Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Równocześnie praktyk wykonujący od 2009 roku zawód radcy prawnego w kancelarii radców prawnych i adwokatów.

mgr Magdalena Gąska – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW.


mgr Beata Kozielewicz –
absolwentka prawa na WPiA UW oraz studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie nauki prawne.  Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Stażystka w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Zawodowo związana z administracją publiczną. 


mgr Katarzyna Sałbut –
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Specjalizuje się w prawie medycznym, zawodowo zajmuje się obsługą podmiotów leczniczych i procesami sądowymi związanymi z roszczeniami pacjentów.


mgr Katarzyna Stradomska-Balcerzyk –
doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym.


mgr Paulina Szymańska vel Szymanek –
doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym.


mgr Andrzej Girdwoyń –
doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym.


dr Albert Pielak –
adwokat, prowadzi zajęcia z prawa cywilnego w języku angielskim na WPiA UW. Odbył pobyty badawcze w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie oraz Uniwersytecie Oksfordzkim.

https://uw.academia.edu/AlbertPielak
https://www.researchgate.net/profile/Albert-Pielak