Dydaktyka

Osoby afiliowane przy Centrum prowadzą szereg zajęć z zakresu prawa medycznego i biotechnologii, a także bioetyki czy biopolityki w języku wykładowym polskim oraz angielskim.

Na podstawie zarządzenia nr 47 Rektora UW z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Monitor UW z 2022 r., poz. 86), wraz z zarządzeniami zmieniającymi, powołano zespoły związane z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim. W skład zespołów weszli również członkowie Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii WPiA UW. Zespoły mają na celu opracowanie programu studiów lekarskich na reaktywowanym po 70 letniej przerwie Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym w ramach dydaktyki na Wydziale Lekarskim pojawią się przedmioty związane z prawem medycznym.

Blok specjalizacyjny „Prawo medyczne” – prowadzący prof. UW dr hab. Leszek Bosek

Kod przedmiotu (USOS): 2200-BS030S, 2200-BS030N

Blok prawo medyczne z uwagi na interdyscyplinarny charakter problematyki składa się z trzech przedmiotów: prywatne prawo medyczne, karne i dyscyplinarne prawo medyczne oraz farmaceutyczne i administracyjne prawo medyczne. Przyjęte założenia metodyczne pozwalają na kompleksową prezentację podstawowych zagadnień prawa medycznego. Nacisk położono na aspekty praktyczne, aktualne i sporne, egzemplifikowane orzeczeniami sądów polskich oraz międzynarodowych.

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

Prywatne prawo medyczne (2200-1W088N)

Prawo farmaceutyczne i administracyjne prawo medyczne (2200-1W089N) 

Karne i dyscyplinarne prawo medyczne (2200-1W090N)

Literatura:

1. L. Bosek (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, C.H.BECK 2020;

2. Bosek (red.), Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, C.H.BECK 2021.

3. L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012.

4. L. Bosek, M. Safjan, System Prawa Medycznego, t. 1-6, C.H.BECK 2017-2021, w tym:

• TOM 1. INSTYTUCJE PRAWA MEDYCZNEGO, 2018, ss. 1088, redakcja L. Bosek, M. Safjan;

• TOM 2. SZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, 2018, ss. 1076, redakcja L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska;

• TOM 3, ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA, 2020, ss. 1350, redakcja D. Bach-Golecka, R. Stankiewicz;

• TOM 4, PRAWO FARMACEUTYCZNE, 2019, ss. 1062, redakcja J. Haberko;

• TOM 5, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRYWATNOPRAWNA, 2021, ss.1092, redakcja E. Bagińska.

• TOM 6, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, 2021, red. A. Barczak-Oplustil, T. Sroka.

5. L. Bosek, M. Safjan, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1-2, CHBECK 2016.

6. R. Kubiak, Prawo medyczne, C.H.BECK 2017.

7. L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, C.H.BECK 2015;

8. Zb. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1-21, C.H.BECK 2002-2020;

9. M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998.

10. R. Stankiewicz, Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski, Warszawa 2016.

11. E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014.

Seminarium magisterskie „Prawo cywilne i medyczne” – prowadzący prof. UW dr hab. Leszek Bosek, dr hab. Maria Boratyńska

Kod przedmiotu (USOS): 2200-1DPC100A

Na zakres tematyczny seminarium składa się prawo cywilne rozumiane ściśle (osobowe – w tym prawa stanu, rzeczowe – w tym obrót nieruchomościami, zobowiązania – w tym odpowiedzialność cywilna) oraz prawo medyczne w części nakierowanej na zagadnienia pokrewne z prawem cywilnym lub przekładające się na konsekwencje cywilnoprawne (m.in. prawa pacjenta, odpowiedzialność za szkody medyczne, kryteria należytej staranności)

Seminarium przygotowuje do napisania pracy magisterskiej, w związku z czym obejmuje:

1. Przygotowanie warsztatowe. Omówienie warsztatu pracy magisterskiej. Metodologia pracy. Praca magisterska jako wypowiedź językowa. Cechy stylu naukowego. Środki stylistyczne. Porady językowe – jak uczynić pisany tekst łatwym w odbiorze. Wykorzystanie źródeł. Praca z tekstem prawnym i prawniczym. Spójność logiczna i kompozycja. Przypisy i bibliografia. Korekta. Strona edytorska.

2. Sposoby wzbogacania języka. Wykorzystanie orzeczeń. Referowanie, prowadzenie wywodu, argumentowanie, polemizowanie, wyprowadzanie konkluzji. Posługiwanie się metodą antropologiczną. Kazus a stan faktyczny z orzeczenia – różnice pod kątem użyteczności praktycznej dla przygotowywanej pracy.

3. Repetytorium z prawa cywilnego i medycznego na bazie kazusów oraz orzecznictwa – zestawienie zagadnień częściowo w oparciu o preferencje słuchaczy uwarunkowane tematami prac magisterskich.

4. Ostateczne ustalenie tematów prac magisterskich.

5. Indywidualne sprawozdania z postępów w pracy, w tym referaty z udziałem koreferenta, obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu tematu pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura, kazusy i orzecznictwo zadawane są studentom przed każdymi zajęciami, w zależności od ustalonego wcześniej tematu. Literaturę do pracy magisterskiej każdy student zestawia sam i zapoznaje się z nią we własnym zakresie, natomiast wraz ze zgłoszeniem referatu przedkłada własne propozycje z literatury do zapoznania się przez wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem koreferenta.

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) „Prawo cywilne i medyczne” – prowadzący prof. UW dr hab. Leszek Bosek

Kod przedmiotu (USOS): 2200-1F004

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i medycznego oraz przygotowanie podstaw warsztatowych do napisania pracy magisterskiej.

Przedmiotem seminarium jest prawo cywilne i medyczne. Na zajęciach omawiane będą zagadnienia podstawowe o kluczowym znaczeniu dla nauki i praktyki prawa oraz aktualne zagadnienia, w szczególności rozstrzygane w orzecznictwie.

Literatura:

1. L. Bosek (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, C.H.BECK 2020;

2. Bosek (red.), Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, C.H.BECK 2021.

3. L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012.

4. L. Bosek, M. Safjan, System Prawa Medycznego, t. 1-6, C.H.BECK 2017-2021.

5. L. Bosek, M. Safjan, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1-2, CHBECK 2016.

6. R. Kubiak, Prawo medyczne, C.H.BECK 2015

7. L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, C.H.BECK 2015;

8. Zb. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1-21, C.H.BECK 2002-2020;

9. M. Safjan, Prawo i medycyna, Warszawa 1998.

10. E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2014.

11. Inne komentarze i opracowania polecane na zajęciach.

Wykład specjalizacyjny „European medical law and bioethics” – prowadzący prof. UW dr hab. Leszek Bosek oraz prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal

Kod przedmiotu (USOS): 2200-1CWPC96

Wykład prezentuje podstawowe instytucje europejskiego prawa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Rady Europy o Prawach Człowieka i Biomedycynie oraz jej protokołów dodatkowych, a także uregulowań europejskiego prawa wspólnotowego. Przedmiotem wykładów są następujące zagadnienia.

1. Metodologia prawa medycznego i źródła prawa medycznego

2. Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie

3. Europejskie medyczne prawo wspólnotowe

4. Zgoda na interwencję medyczną

5. Genetyka i status ciała ludzkiego

6. Transplantacja

7. Badania naukowe na ludziach

8. Prawa pacjenta – tendencje regulacyjne w Europie

9. Systemy i podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej w sprawach medycznych

10. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej

11. Roszczenia wrongful life

12. Wspomagana prokreacja

13. Wspomagane samobójstwo i eutanazja

14. Transseksualizm

15. Zaliczenie

Literatura:

1. T. Beauchamp, L. Walters, J. Kahn, A. Mastroianni, Contemporary Issues in Bioethics, Belmont 2008;

2. L. Bosek (ed.), Medical Law, Warsaw 2019;

3. A. Grubb, J. Laing, J. McHale, Principles of Medical Law, Oxford 2010;

4. T. Hervey, J. McHale, Health Law and the European Union, Cambridge 2004

5. M. Safjan (ed). Medical Law. Cases and Commentaries, Warsaw 2012;

6. M. Safjan, L. Bosek (eds), System Praw Medycznego, vol. 1, Warsaw 2018;

7. M. Safjan, L. Bosek (eds), System Prawa Medycznego, vol. 2, Warsaw 2018;

8. Sh. Pattison, Medical law and ethics, London 2006.