Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w ramach jednostki skutkują licznymi publikacjami, niektóre z nich są opisane w zakładce „Publikacje”.

Co miesiąc pracownicy Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii WPiA UW mają możliwość wystąpienia na spotkaniu naukowym jednostki i zreferowania zagadnień badawczych, którymi aktualnie się zajmują.

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie dla projektu pt. „Rola kodeksów etyki lekarskiej oraz standardów zawodowych w biomedycynie i ich znaczenie dla odpowiedzialności prywatnoprawnej” (Nr rej. 2021/41/B/HS5/04277) pod kierownictwem prof. UW dr hab. Leszka Boska w ramach konkursu OPUS 21.

Podstawowym celem projektu jest wszechstronna analiza kodeksów etyki i innych standardów zawodowych w biomedycynie, ich charakteru, funkcji i treści, a przede wszystkim znaczenia dla ustalania odpowiedzialności prywatnoprawnej.

O zasadności podjęcia badań świadczy nie tylko najwyższa ranga regulowanych przez nie dóbr (przykładowo rozstrzygają one o tym kto i w jaki sposób może stwierdzić śmierć człowieka), ale także brak jasnych metodologicznych lub normatywnych kryteriów decydujących o tym, czy i w jakim zakresie zasady, wytyczne lub obwieszczenia są prezentacją (aktualnej) wiedzy medycznej, niewiążącymi deklaracjami światopoglądowymi określonych instytucji pełniących funkcję dyrektywy interpretacyjnej (aktami tzw. soft law) czy [też mogą być] oświadczeniami woli prawodawcy, tj. mieć charakter normatywny i podlegać kontroli pod kątem zgodności z aktami prawa wyższego rzędu, a zwłaszcza z konstytucją. Badania mają służyć usystematyzowaniu standardów zawodowych w celu ustalenia ich roli przy interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących odpowiedzialność prywatnoprawną. Grant będzie realizowany w dwóch płaszczyznach: krajowej (w Polsce i wybranych państwach europejskich) oraz w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, za pomocą metody prawnoporównawczej, dogmatycznej oraz historycznej.